De Landwirtschaftsministère am Déngscht vun de Gemengen (26.03. an 28.03.2018)

Dëse Méindeg a Mëttwoch huet de Landwirtschaftsminister Fernand Etgen un zwou Informatiounsveranstaltungen zum Thema „De Landwirtschaftsministère am Déngscht vun de Gemengen“ zu Uesweller an zu Mäerzeg deelgeholl. Ziel vun dëse Veranstaltunge war et, d’Méiglechkeete vu finanzieller Ënnerstëtzung, déi de Landwirtschaftsministère an der aktueller Fërderperiod 2014-2020 huet, virzestellen. Eng ronn 130 lokal a regional Acteuren waren derbäi.

Kontext

76 vun den 102 Gemengen zu Lëtzebuerg ginn als „Gemengen am ländleche Raum“ definéiert. Dës Definitioun baséiert op der Bevëlkerungsdicht souwéi op de Prinzipie vun der Dezentraliséierung an der Regionaliséierung. An dëse 76 Gemenge liewen 230.000 Awunner, d.h. 38% vun der aktueller nationaler Populatioun op 82% vun der Landesfläch.

D’Politik fir d’Entwécklung vum ländleche Raum leet grousse Wäert op d’Verbesserung vun der Liewensqualitéit an de ländleche Regiounen an op d’Diversifikatioun vun de sozio-ekonomeschen Aktivitéiten.

Ënnerstëtzungsméiglechkeeten

Am Gesetz vum 27. Juni 2016 betreffend d’Ënnerstëtzung vun enger nohalteger Entwécklung vun de ländleche Reim ass nieft der Ënnerstëtzung vum landwirtschaftleche Secteur, dem Gaardebau an dem Wäibau am TITRE III dofir ee Pak vu 6 Mesurë virgesinn, déi ënnert anerem Folgendes erméiglechen:

  • d’Ënnerstëtzung an de professionellen Encadrement vun de lokale Kleng- a Mëttelbetriber aus der Regioun,
  • eng attraktiv Offer vun ëffentleche wéi private Grond-Déngschtleeschtunge fir d’Landbevëlkerung,
  • qualitativ an ugepasste Fräizäit- an Tourismus-Infrastrukturen oder
  • wäertvoll a lokaltypesch Kultur-, Versammlungs- a Gemeinschafts-Ariichtunge fir d’Veräinsliewen an den Dierfer.

Vill vun deene proposéierten Titre III – Mesurë riichten sech besonnesch un ëffentlech „Porteurs de Projets“ wéi Land-Gemengen, regional Verbänn oder och Naturparken. Aner Mesurë sinn éischter op privat Projektträger oder op lokal Associatiounen ausgeriicht.

Eng zweet Ënnerstëtzungsméiglechkeet fir ländlech Gemenge vum Landwirtschaftsministère ass de LEADER, een europäesche Fërderprogramm, dee wéi keen anere mat dach relativ bescheidenen, finanzielle Mëttele ganz innovativ, villfälteg a flott Projeten am ländleche Raum initiéiert an ënnerstëtzt.

Weider Ënnerstëtzungsméiglechkeete ginn et am Kader vun der Verbesserung an Astandsetzung vu landwirtschaftlechen Infrastrukturen an der Kulturlandschaft, wéi z. B. Feldweeër oder Wéngertsweeër mat hire Brécken oder Stëtzmaueren. D’Plangen, d’Begleedung an d’Ëmsetzung um Terrain fält ënnert den Zoustännegkeetsberäich vun den 2 regionale Büroe vun der ASTA zu Dikrech an zu Gréiwemaacher.

  1. ©MW-Beddler

  2. ©MW-Beddler

  3. ©MW-Beddler

  4. ©MW-Beddler

  5. ©MW-Beddler

Zum letzten Mal aktualisiert am