Das Abfallgesetz vom 31.03.2012 - Einfluss und Rückwirkung auf landwirtschaftlichen Betrieben

Wat ass en Offall am Kader vun engem Agrarbetrib ënnert dem neien Offallgesetz? Enner wat fir engen Ëmstänn kenne bestëmmte Substanzen awer en Offall sinn (Mëscht, Gülle, aner Stoffer, asw)? Wat fir Aktivitéiten am Kader vun engem Agrarbetrib falen ënnert d'Offallgesetz? Genehmegung an Délai’en, vereinfacht Prozeduren, Offall - Commodo? Méiglech Konsequenze wann ee sech net un d'Gesetz hält.

Kursleiter: Rudolfo Mammola., Adm. de l'environnement

Obligatorische Anmeldung bis am Vortag der Veranstaltung beim MBR Sekretariat: 85 94 74 1

Dieser Kurs wird im Rahmen der Wahlpflichtmodule der Weiterbildung „Unternehmensführung“ (FCGE) anerkannt.

Zum letzten Mal aktualisiert am