Webinar - Bioaktiounsplang (PAN Bio 2025)

FAE digital - 20% Biolandwirtschaft 2025

20% vun alle landwirtschaftleche Fläche solle bis 2025 hei zu Lëtzebuerg biologesch
bewirtschaft ginn, dat ass d’Ziel wat 2018 vun der Regierung am Koalitiounsprogramm
festgehale ginn ass.

De Bioaktiounsplang, de sougenannte “PAN 2025“ gesäit dofir eng ganz Partie geziilte
Mesure vir, fir d‘Baueren um Wee vun der konventioneller an déi biologesch Produktioun ze begleeden.

Fir datt de “PAN 2025” een Erfolleg, gëtt musse Baueren a Konsumenten un engem Strang zéien. Déi landwirtschaftlech Betriber wäerten de Schrëtt an d’Ëmstellung nëmme woen, wa mir eis an Zukunft méi bewosst fir Bioliewensmëttel entscheeden.

Nëmme mat Hëllef vun enger gesamtgesellschaftlecher Approche, kenne mir et fäerdeg brénge mat eise Ressourcen am Kreeslaf ze schaffen, an dobäi aktiv géint d’Auswierkunge vum Klimawandel virzegoen.

A sengem Virtrag wäert de Gerber van Vliet op all dës Erausfuerderungen agoen an
souwuel d’Philosophie, wéi och d’Schweierpunkte vum “PAN 2025“ erkläre fir iech dann dono Ried an Äntwert ze stoen.

De Gerber van Vliet ass vu Formatioun Ingénieur agronome an ass zënter Mäerz 2020
als Coordinateur fir de Bioaktiounsplang am Landwirtschaftsministère zoustänneg.

 

Zum letzten Mal aktualisiert am