Vollständiges Verzeichnis

Office national du Remembrement

Vollständige Kontaktdaten

Office national du Remembrement

30-32, bd. de la Foire
L-1528 Luxembourg
Telefonnummer: 451771-1
Direktauswahl: 451771 + extension
Faxnummer: 454331
E-Mail-Adresse: info@onr.etat.lu
Internetseite:

Postanschrift

B.P. 664
L-2016 Luxembourg
Office national du Remembrement
Telefonnummer Name Titel Funktion E-Mail-Adresse Handynummer
451771-41 KNAFF Henri Président henri.knaff@onr.etat.lu
451771-30 EICKENHORST Natalie Secrétaire de direction Secrétariat natalie.eickenhorst@onr.etat.lu
451771-43 BESCH Alain Chargé d'études dirigeant Gestion projets/Travaux connexes alain.besch@onr.etat.lu
451771-32 BISDORFF Janine Chargé d'études dirigeant Géomètre officiel janine.bisdorff@onr.etat.lu
451771-36 COPETTE Jean Chargé technique dirigeant Aménagement rural jean.copette@onr.etat.lu
451771-46 GLODEN Laurent Expéditionnaire technique dirigeant Gestion projets laurent.gloden@onr.etat.lu
451771-44 KAUFFMANN Jean-Pierre Rédacteur Gestion projets jean-pierre.kauffmann@onr.etat.lu
451771-48 KINNEN Pit Chargé d'études Stagiaire pit.kinnen@onr.etat.lu
451771-39 LAMBERT Antoine Employé administratif Mensuration antoine.lambert@onr.etat.lu
451771-47 MULLENBACH Kevin Rédacteur Informatique kevin.mullenbach@onr.etat.lu
451771-45 NEYENS Claude Expéditionnaire technique Mensuration claude.neyens@onr.etat.lu
451771-68 OLINGER Kevin Employé administratif, Gestion projets kevin.olinger@onr.etat.lu
451771-35 SCHAEFFER Laurent Chargé de gestion dirigeant Gestion projets/Travaux connexes laurent.schaeffer@onr.etat.lu
451771-34 SCHALTZ Ketty Rédacteur Gestion projets ketty.schaltz@onr.etat.lu
451771-52 THILL Lucie Chargé technique Gestion projets lucie.thill@onr.etat.lu
451771-42 ZAZULA Serge Employé technique Gestion projets serge.zazula@onr.etat.lu

Zum letzten Mal aktualisiert am